O ŠKOLE - druhý stupeň

Důležité termíny:

Zápis nových žáků pro školní rok 2022/2023:
pátek 13. 5. 2022, 13:00 - 15:00

Více podrobností naleznete zde.

O nás

Ve Wonderland Academy se snažíme především o to, aby našim žákům přinášela škola radost z poznávání a aby se v ní cítili spokojeně a bezpečně – podporujeme jejich silné stránky a pomáháme jim tam, kde to potřebují.

Je pro nás důležité, aby každý z našich žáků zažíval radost z dobře vykonané práce a aby věděl, že překážky se nevyhýbají nikomu a jsou tu od toho, abychom je společně překonávali – zájmy a prospěch našich žáků jsou pro nás vždy na prvním místě.

Našim žákům nabízíme co nejširší škálu aktivit, aby mohli rozvíjet a zdokonalovat to, co je baví, i to, čím mohou být prospěšní ostatním – chceme, aby z našich žáků vyrůstaly silné, samostatné a sebevědomé osobnosti, lidé, kteří dokáží pomoci druhým.

Mise

ZŠ Wonderland Academy je soukromá škola s dvojjazyčným česko-anglickým učebním programem. V rámci 1. a 2. stupně ZŠ poskytuje svým žákům kvalitní akademické vzdělání (jedinečný učební program), nadstandartní jazykovou výuku (mezinárodní pedagogický sbor), širokou škálu volnočasových aktivit (školní družina a školní klub), individuální přístup (poměr počtu učitelů a žáků 1:7) a rodinné prostředí (program komplexní péče a podpory).

Vize

ZŠ Wonderland Academy je značkou kvality, stability a důvěryhodnosti. Na půdorysu vlastního učebního programu a prostřednictvím mezinárodního pedagogického sboru využívá to nejlepší z tradice a poznatků české i anglosaské pedagogické školy. Její charakteristikou je vynikající kvalita 1. i 2. stupně ZŠ, která umožňuje rodičům svěřit své děti na celé období povinné školní docházky jediné škole a nevystavovat se stresu z přesunů na konci 5. třídy.

Cíle

 • kvalitní dvojjazyčná výuka
 • úspěšnost absolventů při přijímání na SŠ
 • široká škála mimoškolních aktivit
 • individuální přístup, péče a podpora
 • vzájemné porozumění a respekt

Profil absolventa

 • plynně ovládá angličtinu v mluveném i psaném projevu
 • svými znalostmi a dovednostmi je připraven k dalšímu studiu
 • pracuje samostatně a své znalosti uplatňuje v souvislostech
 • přemýšlí kreativně, hledá vlastní cesty a řešení
 • jedná čestně, odpovědně a s respektem k ostatním
 • je zvyklý pomáhat druhým

Učební plán

S výjimkou českého jazyka se žáci vzdělávají dvojjazyčně česko-anglicky. Čeština je využívána k tomu, aby bylo možné dosahovat očekávaného znalostního standardu absolventa. Cílem hodin v anglickém jazyce je zase především rozvoj důležitých dovedností našich žáků, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení, řešení problémů, práce s časem, spolupráce a kreativita.

Pedagogický sbor

Ve Wonderland Academy se snažíme budovat odborně a lidsky kvalitní tým tvořený těmi nejspolehlivějšími českými i zahraničními učiteli. Pro naše pedagogy platí především tyto základní charakteristiky:

 • mají rádi svou práci, věnují se jí s nadšením, odpovědně a ve snaze dosahovat co nejlepších výsledků,
 • soustavně budují a zlepšují své odborné i pedagogické znalosti a dovednosti,
 • při plnění pracovních úkolů sledují především prospěch svých studentů a vychází z obecných vzdělávacích a výchovných cílů školy,
 • svou činností přispívají k tvorbě otevřeného, pozitivního a bezpečného školního prostředí,
 • svou energii využívají nejen pro plnění stanovených pracovních povinností, ale také k práci pro školní komunitu.

Máte-li zájem o více informací:

tel.: + 420 724 980 809
e-mail: voda@wonderlandacademy.cz