Ochrana osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Na jejich ochranu klademe maximální důraz a níže popisujeme způsob nakládání s osobními údaji v naší společnosti.

1) Jak nás můžete kontaktovat, správce a subjekt údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Základní škola Wonderland Academy, s.r.o. se sídlem U Školky 880, Praha 4 - Šeberov, 149 00, IČO: 28895410. Můžete nám napsat e-mail na adresu: kosova@wonderlandacademy.cz nebo nám poslat dopis na adresu: Mílová 697, Praha 4 – Libuš, 142 00, k rukám pověřence GDPR.

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na Základní škole Wonderland Academy, s.r.o. vykonává úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů zástupkyně ředitelky pro věci administrativní Klára Kosová, e-mailová adresa: kosova@wonderlandacademy.cz, telefon: 734 357 578

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  • Poskytuje rady a konzultace ohledně plnění povinností spojených se zpracováním osobních údajů každému v tomto školském zařízení.
  • Kontroluje soulad zpracování osobních údajů (činnost správce či zpracovatele) s právní úpravou na ochranu osobních údajů v aktuálním znění.
  • Spolupracuje s úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
  • Poskytuje pomoc subjektům údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci a další) při uplatňování jejich práv.
  • Vede a spravuje spisové dokumentace k jednotlivým zpracováním osobních údajů.

3) Jaké informace o Vás zpracováváme a proč

Jedná se o údaje z prvních kontaktních formulářů - Kontaktní formulář, Dotaz nebo připomínka a Nezávazná přihláška.

a) Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje (jméno, příjmení) potřebujeme k tomu, abychom s Vámi mohli začít řádně komunikovat, vyřídit Vaše požadavky, dotazy a připomínky. Rozšířené identifikační údaje (datum narození, rodné číslo) jsou nutné pro správnou identifikaci jedince v případě shody jména a příjmení či/a zároveň data narození, (národnost, státní příslušnost) jsou důležité pro volbu komunikačního jazyka.

b) Adresní údaje:
Vaše adresní údaje (název ulice, číslo popisné, město, PSČ) zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni zaslat informace v případě nefungujícího či chybně zadaného e-mailu nebo telefonického kontaktu. Zároveň je potřebujeme, abychom Vám na základě zájmu o uzavření Smlouvy o poskytování základního vzdělávání na naší škole a v případě zahájení procesu správního řízení byli schopni zaslat povinné dokumenty dle platného školského zákona.

c) Kontaktní údaje:
Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) využíváme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat, odpovědět Vám na dotazy a zaslat či sdělit Vám důležité informace.

d) Cookies:
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili pohyb na našich webových stránkách a zároveň abychom naše stránky mohli neustále vylepšovat, zpracováváme i cookies. Pokud si o cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

4) Jak s Vašimi osobními údaji dále pracujeme

Postup školy, jejich zaměstnanců, případně dalších subjektů při nakládání s Vašimi osobními údaji upravuje Směrnice k ochraně osobních údajů (GDPR), která stanovuje zejména pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů žáků a zákonných zástupců. Základní škola Wonderland Academy, s.r.o. má právo zpracovávat bez souhlasu zákonných zástupců níže uvedené osobní údaje:

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

  • vedení školních matrik, vedení třídní knihy, záznamy z pedagogických rad
  • doklady související s přijímáním dětí, žáků, studentů ke vzdělání
  • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, evidence lékařských posudků
  • evidence studia žáka – přijetí, průběh, ukončení studia, vysvědčení, evidenční listy dítěte

5) Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje žáků a zákonných zástupců zpracovává Základní škola Wonderland academy s.r.o po dobu studia žáka ve škole a dále dle povinnosti vyplývající z Vyhlášky č. 364/2005 Sb., školský zákon, o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky.

6) Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům

a) Právo na přístup k osobním údajům

Za účelem získání informace o osobních údajích, které se subjektu týkají, musí subjekt zaslat škole vyplněnou Žádost o poskytnutí informace, kterou naleznete v odkazech níže. Žádost je nutné odeslat doporučeně na adresu školy: Mílová 697, Praha 4 – Libuš, 142 00, k rukám pověřence GDPR.

b) Právo na opravu osobních údajů

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo na opravu osobních údajů, které se ho týkají. Může se jednat o změnu adresy trvalého bydliště, příjmení, telefonního čísla apod. V případě potřeby změny osobních údajů pište na: kosova@wonderlandacademy.cz.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Za účelem výmazu osobních údajů, které se subjektu týkají, musí subjekt zaslat škole vyplněnou Žádost o výmaz osobních údajů, kterou naleznete v odkazech níže. Žádost je nutné odeslat doporučeně na adresu školy: Mílová 697, Praha 4 – Libuš, 142 00, k rukám pověřence GDPR. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika, přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. S těmito dokumenty je nakládáno dle spisového a skartačního řádu školy a dle Směrnice k ochraně osobních údajů (GDPR).

d) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Každý subjekt údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Tohoto práva nelze využít při zákonném zpracovávání osobních údajů jako je školní matrika, přijímací řízení, personální a mzdová evidence apod. S těmito dokumenty je nakládáno dle spisového a skartačního řádu školy a dle Směrnice k ochraně osobních údajů (GDPR).

Důležité dokumenty: